§ 1 Foreningens navn, formål og organisasjon
§ 1.1 Linjeforeningens navn er Trisalus.
§ 1.2 Trisalus formål er:

 • Å skape engasjement, godt samhold og fellesskap på tvers av studieretningene folkehelse, idrett og ernæring ved Universitetet i Agder (UiA).
 • Å samarbeide med administrative og faglige enheter ved UiA for å stadig utvikle studiene og styrke det akademiske fellesskapet.
 • Å styrke og profilere studiene gjennom kontakt og samarbeid med arbeidslivet.

§ 1.3 Trisalus skal være partipolitisk uavhengig, og ikke uttale seg i politiske saker som ikke er av studentpolitisk karakter.

§ 2 Medlemskap
§ 2.1 Trisalus skal ha egne vedtekter. Disse skal ikke være i strid med vedtektene og reglementet til Studentorganisasjonen i Agder (STA).
§ 2.2 Trisalus skal være åpen for alle semesterregistrerte studenter tilhørende Fakultetet for helse- og idrettsvitenskap.
§ 2.3 Alle medlemmer av Trisalus har tale-, forslags og stemmerett ved årsmøtet.

§ 3 Styret
§ 3.1 Styret skal bestå av leder, nestleder, økonomiansvarlig,
kommunikasjonsansvarlig, arrangementsansvarlig og næringslivsansvarlig. Disse velges av årsmøtet. Ved leders fravær skal nestleder være fungerende leder.
§ 3.2 Leder er ansvarlig for å innkalle til styremøter eller workshop minimum en gang i måneden. Styret er vedtaksdyktig når alle er innkalt, og minst halvparten av styremedlemmene er til stede. Det kan ikke fattes vedtak ved workshop.
§ 3.3 Næringslivsansvarlig og/eller Nestleder er ansvarlige for Trisalus del av Karrieredagen.
§ 3.4 Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
§ 3.5 Alle styremøter skal refereres. Referatet gjøres tilgjengelig for alle medlemmer i foreningen, hvis den ikke inneholder konfidensielle saker.
§ 3.6 Styret skal lede foreningens virksomhet, forvalte dens midler og fastsette og følge opp mål, planer og budsjett.
§ 3.7 Hele styret har signaturrett for Trisalus, så lenge det er to (2) medlemmer som signerer samtidig, og leder har signaturrett alene.

§ 4 Årsmøtet
§ 4.1 Årsmøtet er Trisalus øverste myndighet, og skal minst avholdes en gang i året.
§ 4.2 Styret innkaller til årsmøtet senest to (2) uker før møtet, og har møteplikt på årsmøte. Innkallingen skal inneholde tid og sted for møtet og forslag til dagsorden.
§ 4.3 Årsmøtet er vedtaksdyktige når alle medlemmer er innkalt, og minst ti (10) stykker er til stede.
§ 4.4 Protokoll fra årsmøtet føres av protokollfører, og gjøres tilgjengelig for alle medlemmer.
§ 4.5 På årsmøtet skal følgende saker behandles:

 • Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Valg av referent og ordstyrer
 • Vedtekter
 • Budsjett og regnskap
 • Årsplan
 • Valg av styre:
  • Leder
  • Nestleder
  • Økonomiansvarlig
  • Kommunikasjonsansvarlig
  • Næringslivsansvarlig
  • Arrangementansvarlig
 • Innkomne saker

§ 4.6 Valg
§ 4.6a Styrevalg skal foregå ved skriftlig votering dersom mer enn en (1) kandidat stiller til valg. Dersom det stiller mer enn to kandidater, og ingen oppnår minst 50% av stemmene, skal det avholdes to valgomganger. I andre valgomgang stiller de to kandidatene som fikk mest stemmer i første valgomgang. Ved stemmelikhet i to påfølgende stemmeavgivninger avgjøres valget ved loddtrekning.
§ 4.6b Dersom ingen stiller til valg til et gitt verv på Årsmøtet, står styret fritt til selv å finne / velge en person i ettertid. Ved frafall av styremedlemmer i perioden, står styret ansvarlig for å erstatte det gjeldende styremedlem.
§ 4.6c Kun medlemmer under Trisalus Linjeforening kan stille til valg.
§ 4.7 Sittende periode i sin stilling er ett år, og går fra årsmøtete i februar-mars, og til neste årsmøte året etter (februar-mars). Overlapp mellom nytt og gammelt styre foregår til semesterslutt.

§ 5 Økonomi
§ 5.1 Trisalus skal ha en egen organisasjonskonto.
§ 5.2 Styret har ansvar for økonomien til Trisalus. Hovedansvaret ligger hos økonomiansvarlig, i samråd med leder.

§ 6 Mistillit
§ 6.1 Mistillitsforslag kan stilles mot enkeltmedlemmer, et styremedlem eller hele styret.
§ 6.2 For at et mistillitsforslag skal realitetsbehandles må det begrunnes skriftlig, og det kreves at minst fem (5) av Trisalus medlemmer signerer mistillitsforslaget.
§ 6.3 Anonyme mistillitsforslag forkastes.
§ 6.4 Ved mistillitsforslag skal STA kontaktes uten unødig opphold og senest fjorten (14) dager etter at mistillitsforslaget er fremmet.
§ 6.5 Personen(e) det reises mistillit mot skal bekjentgjøres om forslaget så snart som mulig etter at forslaget er fremmet.
§ 6.6 Mistillitsforslag skal behandles på Årsmøtet og vedtas med 2/3 flertall. Dersom det er hensiktsmessig skal det kalles inn til ekstraordinært årsmøte. Mistillitsforslag skal alltid behandles av ekstraordinært årsmøte dersom det er mer enn to (2) måneder frem til neste ordinære årsmøte.
§ 6.7 Dersom mistillit vedtas fratrer personen sitt verv og / eller medlemskap med umiddelbar virkning.
§ 6.8 Vedtak om mistillit kan påklages til STA-styret.

§ 7 Oppløsning
§ 7.1 Vedtak om oppløsning av Trisalus krever ¾ flertall på to følgende årsmøter, eller årsmøte med påfølgende ekstraordinært årsmøte.
§ 7.2 Dersom Trisalus oppløses skal alle midler tildelt av Velferdstinget i Agder (VT)/Studentsamskipnaden i Agder (SiA), tilbakeføres til VT/ SiA. Egenopptjente midler, som ikke er tildelt av VT/ SiA, kan Trisalus fordele selv.